Nadzór pracowników - uwarunkowania prawne

Prawne ramy nadzoru pracowniczego ustala w głównej mierze Konstytucja RP, prawo pracy, Europejska Konwencja Uprawnień Człowieka jak oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Uprawnień Człowieka. W małym zakresie będzie to ponadto Kodeks cywilny (sądowne rozstrzyganie sporów).

Pracodawca może legalnie monitorować zatrudnionych z zastrzeżeniem, że systemy inspekcji jak też jej normy są uzasadnione i jawne. Znaczy to, iż obligatoryjne jest, że personel musi być tego świadomy. W odmiennym razie podwładni mają okazję dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia własnych dóbr osobistych. Poszkodowany zatrudniony może szczególnie domagać się od szefa stworzenia działania koniecznych do usunięcia efektów naruszenia (np. złożenia stosownego oświadczenia) lub zadośćuczynienia pieniężnego.

Ma również ustawodawstwo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Nadzoru Danych Osobowych (GIODO) a prócz tego do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie (na podst. art. 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego). W tym końcowym przypadku to jest dosyć zagmatwane, albowiem np. w sytuacji kontrolowania poczty elektronicznej sąd musi uwzględnić dwie sprzeczne ze sobą zasady: odpowiedniego użytkowania mienia pracodawcy jak również ochronę tajemnicy korespondencji.

Sprawy monitoringu najkorzystniej rozstrzygnąć stosownymi zapisami w umowie o pracę jak oraz w zakładowym regulaminie. Bowiem właściwie z art. sto Kodeksu pracy zatrudniony jest zobowiązany do przestrzegania ustanowionego w zakładzie porządku i regulaminu pracy. W regulaminie mają okazję ukazać się np. wzory poddawania pracowników osobistej kontroli przy opuszczaniu zakładu pracy , a oprócz tego zakaz przebywania na terytorium zakładu pracowników będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków.